એડેનોવાયરસ પરીક્ષણ

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    એડેનોવાયરસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 501020 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ મળ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® એડેનોવાયરસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ એ માનવ મળના નમુનાઓમાં એડેનોવાયરસની ગુણાત્મક અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી દ્રશ્ય પ્રતિરક્ષા છે.