સૅલ્મોનેલા ટેસ્ટ

  • Salmonella Antigen Rapid Test

    સાલ્મોનેલા એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 501080 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ મળ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® સાલ્મોનેલા એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ એ માનવ મળના નમુનાઓમાં સાલ્મોનેલા ટાઇફીમ્યુરિયમ, સાલ્મોનેલા એન્ટરિટિડિસ, સાલ્મોનેલા કોલેરાસુઈસની ગુણાત્મક, અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી દ્રશ્ય રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે.આ કીટ સાલ્મોનેલા ચેપના નિદાનમાં સહાયક તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે બનાવાયેલ છે.