નેઇસેરિયા ગોનોરિયા

  • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

    નેઇસેરિયા ગોનોરિયા એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 500020 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ સર્વાઇકલ/યુરેથ્રા સ્વેબ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ તે ઉપરોક્ત પેથોજેન ચેપના સહાયક નિદાન માટે વિવિધ તબીબી સંસ્થાઓમાં સ્ત્રીઓના સર્વાઇકલ સ્ત્રાવમાં ગોનોરિયા/ક્લેમીડિયા ટ્રેકોમેટીસ એન્ટિજેન્સ અને વિટ્રોમાં પુરુષોના મૂત્રમાર્ગના નમૂનાઓની ગુણાત્મક તપાસ માટે યોગ્ય છે.