ગીઆર્ડિયા લેમ્બલિયા

  • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    ગિઆર્ડિયા લેમ્બલિયા એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ

    સંદર્ભ 501100 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ મળ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) એ માનવ મળના નમુનાઓમાં ગિઆર્ડિયા લેમ્બલિયાની ગુણાત્મક, અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી દ્રશ્ય પ્રતિરક્ષા છે.આ કિટ ગિઆર્ડિયા લેમ્બલિયા ચેપના નિદાનમાં સહાયક તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે બનાવાયેલ છે.