ફેટલ ફાઈબ્રોનેક્ટીન રેપિડ ટેસ્ટ

  • Fetal Fibronectin Rapid Test

    ફેટલ ફાઈબ્રોનેક્ટીન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 500160 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ સર્વિકોવેજિનલ સ્ત્રાવ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® ફેટલ ફાઇબ્રોનેક્ટીન રેપિડ ટેસ્ટ એ દૃષ્ટિની રીતે અર્થઘટન કરાયેલ ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષણ છે જેનો ઉપયોગ સર્વિકોવેજિનલ સ્ત્રાવમાં ગર્ભ ફાઇબ્રોનેક્ટીનની ગુણાત્મક તપાસ માટે કરવાનો છે.